Haber Yazdır

7020 SAYILI YASA İLE ODA AİDATLARININ YAPILANDIRMASI İÇİN 31 TEMMUZ 2017 TARİHİNE KADAR ODAMIZA BAŞVURUDA BULUNABİLİRSİNİZ

 

Odamıza 31 Mart 2017 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla ödenmesi gerektiği halde 27 Mayıs 2017 tarihine kadar ödenmemiş aidat borcu olan üyelerimiz, 31 Temmuz 2017 tarihine kadar başvuru yapmaları halinde 7020 sayılı yasanın ilgili hükümleri çerçevesinde aidat borçlarının asılları ödendiğinde  gecikme faizlerinin tamamı silinecektir.

Yasa gereği 31 Temmuz 2017 tarihine kadar başvurulmadığı takdirde aidat borçları bu güne kadar işlemiş olan gecikme faizi ile birlikte ödenmek zorunda kalınacaktır. 

7020 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” 27 Mayıs 2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, ilgili yasa metni şöyledir;

Madde 4/Fıkra 8: (8) 31/3/2017 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır. Fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir. Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu takdirde, borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla üyelerin odalara, odaların da Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen üyelerimizin en geç  31 Temmuz 2017 tarihine kadar  başvurmaları şarttır. 

Bu düzenlemeye göre ödenmemiş asıl aidat borçlarının birinci taksidinin 31 Ağustos 2017 Perşembe gününe kadar ödenmesi ve kalanının aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Üyelerimizin 7020 sayılı yasanın 4. Maddesinin 8.fıkrasına göre borçlarının ödenmesi hususunda Odamıza ekte sunulan Başvuru Belgesi ile başvurmalarını önemle rica eder, işlerinizde başarılar dilerim.

 

RIZA YÖRÜYEN

     BAŞKAN

 

 

Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız